Ostern, Symbolbild #lebenaufdemmonitorrand
Foto: T. Arnold, 2014